اعضای هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره شرکت آسیا موتور

سعید عصمتی

سعید عصمتی

رئیس هیات مدیره

1

سیاوش عصمتی

مدیر عامل

سامان کتابی2

سامان کتابی

نایب رئیس هیات مدیره