درخواست اخذ نمایندگی
آسیا موتور
برای درخواست اخذ نمایندگی پس از انتخاب حقیقی یا حقوقی بودن، فرم مربوطه را ارسال نمایید.
اطلاعات شخصی
مشخصات محل مورد تقاضا
امکانات محل مورد تقاضا

توجه: ثبت درخواست اخذ نمایندگی مجاز، تعهدی برای شرکت آسیا موتور در قبال متقاضیان ایجاد نمی نماید و کلیه درخواستها توسط کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگان، ارزیابی و نتایج آن به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.