معرفی مدیران

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فریدون حمیدی

پست الکترونیک: hamidi@mebmotors.com

رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

سعید مقدسیان

پست الکترونیک: moghadasian@mebmotors.com

نایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره

سید بابک فیض بخش

پست الکترونیک: feizbakhsh@mebmotors.com