ارکان جهت ساز
آسیا موتور

ماموریت، چشم انداز و ارزش‌ها

ماموریت
« خلق ایمنی و رفاه در ناوگان حمل و نقل پایدار »

چشم انداز
« شکل دهنده آینده صنعت حمل و نقل کشور »

ارزش‌ها
• مشتری مداری
• بهبود مداوم
• همکاری و مشارکت
• فناوری سازگار با محیط زیست

tabeee-asia

شعار آسیاموتور

شعار آسیا موتور