اتوبوس

انواع مدل ها

تجاری

شهری

مدل: VECTOR NEXT

طول: ۷۶۴۵ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۳۹ تا ۵۳
ظرفیت صندلی ۱۷ تا ۲۵

VECTOR 8.8

طول: ۸۸۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۵۷ تا ۶۴
ظرفیت صندلی ۱۹ تا ۲۳

شهری

مدل: PAZ-320412

طول: ۸۵۶۰ میلی متر

ظرفیت مسافر: ۵۰ تا ۷۰

ظرفیت صندلی ۱۵ تا ۲۹

شهری

مدل: PAZ-3204

طول: ۷۵۰۰ میلی متر

ظرفیت مسافر: ۴۳ تا ۵۳

ظرفیت صندلی ۱۷ تا ۲۵

شهری

مدل: PAZ-3203

طول: ۷۱۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۳۹ تا ۴۳
ظرفیت صندلی ۱۸ تا ۲۱

شهری

مدل: PAZ-4234

طول: ۸۱۶۵ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۴۵ تا ۵۰
ظرفیت صندلی ۲۷ تا ۳۰

حومه شهری

مدل: PAZ-32053/54

طول: ۷۰۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۳۷ تا ۴۳
ظرفیت صندلی ۱۹ تا ۲۵

شهری

مدل: KAVZ-4235 AURORA

طول: ۸۴۱۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۵۲ تا ۵۴
ظرفیت صندلی ۲۹ تا ۳۱

شهری و حومه شهری

شهری

مدل: New city bus

طول: ۹۵۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۶۸ تا ۸۲
ظرفیت صندلی ۱۸ تا ۲۷

RESTYLING

مدل: LiAZ-5292

طول: ۱۲۴۱۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۱۰۸ تا ۱۱۴
ظرفیت صندلی ۲۸ + ۱

شهری

مدل: LiAZ-5292 low floor

طول: ۱۱۹۹۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۱۰۸ تا ۱۱۴
ظرفیت صندلی ۲۸ تا ۲۸ + ۱ disabl.

شهری

مدل: LiAZ-6213

طول: ۱۸۴۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۱۵۳
ظرفیت صندلی ۳۴ + ۱

شهری

مدل: LiAZ-5256 city

طول: ۱۱۴۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۱۱۰
ظرفیت صندلی ۲۳

SUBURBAN

مدل: LiAZ-5256

طول: ۱۱۴۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۸۸
ظرفیت صندلی ۴۴

شهری

مدل: LiAZ-5293

طول: ۱۱۴۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۱۰۰ تا ۱۰۴
ظرفیت صندلی ۲۴ تا ۲۵

شهری

مدل: KAVZ-4270

طول: ۱۰۲۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۸۴
ظرفیت صندلی ۲۸ + ۱

مسافرتی و تور

INTERURBAN

CRUISE

طول: ۱۲۰۶۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۴۵ تا ۴۷
ظرفیت صندلی ۴۵ تا ۴۷

INTERURBAN

VOYAGE

طول: ۱۲۵۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۶۰
ظرفیت صندلی ۴۷ تا ۵۳

INTERURBAN

VOYAGE L

طول: ۱۴۹۵۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۱۰۰
ظرفیت صندلی ۵۹ تا ۶۳

شهری

VECTOR 8.8 m intercity

طول: ۸۸۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۵۰
ظرفیت صندلی ۳۰

INTERURBAN

LiAZ-5256 intercity

طول: ۱۱۴۰۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۶۶
ظرفیت صندلی ۴۴ تا ۴۵

INTERURBAN

KAVZ-4238

طول: ۱۰۰۳۰ میلی متر
ظرفیت مسافر: ۴۰ تا ۴۴
ظرفیت صندلی ۳۵ تا ۳۹